Meuwissen Verkeers Ongevallen Analyse

Welkom bij MVOA

MVOA is de afkorting van Meuwissen Verkeers Ongevallen Analyse.

MVOA staat voor: dienstverlening op het gebied van (technische) verkeersongevallenanalyse, met in het bijzonder schuldvraag- en toedrachtsonderzoek, reconstructie, analyse en advies.

MVOA is specialist in de (technische) analyse van verkeersongevallen, met als kenmerkende eigenschappen onafhankelijkheid, gedegenheid en integriteit. MVOA biedt de "bouwstenen" die nodig zijn voor de civiele en strafrechtelijke beoordeling/weging van de schuldvraag.

Meuwissen is Gerechtelijk Deskundige en als zodanig geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

De combinatie van praktisch opgedane ervaring en het actueel volgen van de huidige stand van (internationale) vakkennis én (eigen) research biedt MVOA een gedegen basis voor hoogwaardige (technische) analyse van verkeersongevallen.

Opdrachtgevers zijn:
 • Verzekeraars, ook rechtsbijstand en zorg.
 • Onderzoeksbureaus.
 • Letselschadespecialisten.
 • Uitkeringsinstanties.
 • Politie.
 • De rechterlijke macht (benoemd tot deskundige binnen de rechtsgebieden civiel -en strafrecht).
 • De advocatuur (civiel -en strafrechtelijk).
 • Overige instanties (specifieke zaken zoals bedrijfsongevallen)
MVOA werkt niet rechtstreeks voor particulieren!
MVOA verricht geen fraudegerelateerde onderzoeken/analyses/contra's (neem hiervoor rechtstreeks contact op met de partners van MVOA, zie verderop).

 (Telefonisch) Consult


Herkent u dit?
De behandeling van een dossier is in een soort impasse geraakt,
of
U ziet geen mogelijkheden van verweer meer, maar u hebt daarbij toch ook het gevoel niet alle mogelijkheden te hebben aangewend,
of
U wenst in zijn algemeenheid geadviseerd te worden in een bepaalde casus (ook wel haalbaarheidsadvies genoemd).

Leg dan uw dossiergegevens voor een consult voor aan Mvoa.

MVOA beoordeelt of er (nog) voldoende bouwstenen c.q. uitgangsgegevens zijn t.b.v. van een in te stellen onderzoek c.q. analyse dan wel of er (nog) mogelijkheden van verweer zijn. Na bestudering van de stukken vindt telefonisch advies en overleg plaats en kan besloten worden tot het volgende:
 • Geen verdere acties; geen rapport/verslag.
  • U ontvangt dan (ter beperking van de advieskosten) alleen een korte schriftelijke bevestiging van het uitgevoerde advies, waarin naar het telefonisch overleg wordt verwezen. Hier eindigt dan dit consult.
 • Geen verdere acties; wel rapport/verslag.
  • U ontvangt dan een voor zover nodig uitgebreid relaas op schrift.
 • Verder onderzoek en/of analyse is gewenst.
  • In dat geval worden de nodige acties besproken (plan van aanpak) en uitgevoerd
  • Zo nodig en/of uiteraard gevolgd door een rapportage. 

 Reconstructie

MVOA is specialist en zeer ervaren in het houden van reconstructies.

Een reconstructie kan duidelijkheid verschaffen in een casus, waarbij ter discussie staat of de geclaimde schade al dan niet (in zijn geheel) kan zijn veroorzaakt door het ander betrokken voertuig en/of volgens de lezing der betrokken partijen.

Op basis van alléén het rapport van expertise of het daarin genoemde schadebedrag kan en mag op dat gebied geen gefundeerde uitspraak gedaan worden. Daarvoor is kennis noodzakelijk van de wederzijdse stijfheid van (vaak achterliggende) carrosseriedelen en vooral ook inzicht in het "botsgedrag" van de voertuigen tijdens een botsing, welk inzicht verkregen kan worden door praktisch gerichte botsproeven. Dit laatste is internationaal gezien ook als zodanig erkend. In dit kader worden dan ook veelvuldig botsproeven gehouden. MVOA bezoekt zeer regelmatig de Seminars, waar deze botsproeven worden gehouden, werkt zelf mee aan te houden botsproeven en verzamelt literatuur van overige botsproeven via internationale relaties, lidmaatschappen en databases.

Een door MVOA uit te voeren reconstructie is dan ook gericht op het te verwachten "gedrag van de voertuigen in de botsing" en het op basis daarvan te verwachten deformatiebeeld

MVOA stelt vast of de schade technisch gezien past bij het onderhavige evenement en/of de geschetste toedracht.

De beste vorm van een reconstructie is uiteraard het inpassen van de voertuigen in de nog aanwezige schade.

Is dit niet (meer) mogelijk, maar zijn er wel nog foto's van de schade aanwezig (in voldoende kwaliteit) dan wordt gezocht naar een reconstructie met de hulp van referentiefoto's. Wat betreft de referentiefoto's (met meetlat) gaat MVOA zo nodig zelf op zoek naar vergelijkbare voertuigen waarvan dan de foto's met meetlat worden gemaakt. Al deze foto's worden opgeslagen in een eigen database, voorts heeft MVOA, als licentiehouder, toegang tot databases die eveneens met referentiefoto's worden gevuld.
Deze schat aan (eigen) informatie maakt het mogelijk om met de aangeleverde foto's van de betrokken schadevoertuigen "in de hand" een zogenaamde "on-deskreconstructie" uit te voeren met referentiefoto's van vergelijkbare modellen (meetlatfoto's).
 

 Analyse


MVOA biedt hoogwaardige deskundigheid op het gebied van (de technische) analyse van verkeersongevallen. Enkele veel voorkomende vormen van analyse zijn:
 • Analyse van de beschikbare (proces)stukken.
 • Analyse van de ter beschikking gestelde stukken en uit eigen onderzoek verzamelde informatie.
 • Het juist interpreteren van sporen, krassen in het kader van een gerichte vraagstelling.
 • Analyse van al bestaande rapportages van deskundigen c.q. politie (contra-analyse).
 • In toenemende mate wordt door de advocatuur een beroep op MVOA gedaan om bijvoorbeeld in artikel 6 WVW zaken een ter zake opgemaakt technisch proces-verbaal te toetsen.
 • Berekening van gereden snelheden alsmede de zogenaamde verwijtbaarheid en vermijdbaarheid.
 • Berekeningen in het kader van de zogenaamde Whiplashproblematiek.
  • MVOA volgt binnen zijn vakgebied nauwlettend de (internationale) ontwikkelingen ter berekening van de zogenaamde snelheidstoename of snelheidsverandering. ("snelheidstoename of snelheidsverandering" kan als een krachtige parameter worden beschouwd bij de beoordeling of whiplash causaal in verband gebracht kan worden met de onderhavige casus).

 Onderzoek


Ten behoeve van de waarheidsvinding bij verkeersongevallen biedt MVOA een uitgebreid pakket van diensten, die in grote lijnen kunnen worden onderverdeeld in de kernactiviteiten Onderzoek, Reconstructie, Analyse, Advies.

Vraagt uw dossier naar een specifieke actie, informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden. In overleg kan dan bepaald worden of en in welke mate MVOA aan uw vraagstelling kan voldoen.

Profielschets

MVOA is de afkorting van Meuwissen Verkeers Ongevallen Analyse. MVOA staat voor: dienstverlening op het gebied van (technische) verkeersongevallenanalyse, met in het bijzonder schuldvraag- en toedrachtsonderzoek, reconstructie, analyse en advies.

De praktijk MVOA werd op 1 februari 2002 opgericht door Jan Meuwissen. Daarin (nog steeds) bijgestaan door echtgenote Angeline Meuwissen, die naast de administratieve taak al die jaren op de achtergrond haar mannetje staat voor de nodig en onmisbare ondersteuning en bijstand. MVOA vraagt, middels uitbesteding, de laatste tijd meer en meer ondersteuning van de collega's ing. Joos Spätjens, Pim Schotman en Josefien Seegers (BSc). Joos, Pim en Josefien kunnen binnen een samenwerkingsverband voor en onder het kwaliteitslabel van MVOA werken, maar opereren binnen hun eigen specialisme voornamelijk zelfstandig vanuit hun eigen praktijk (buiten MVOA).

Vanwege ieders eigen dieptespecialisme en het binnen het samenwerkingsverband delen van kennis en vooral ook het samenwerken op dossierniveau is elke partner, zo ook MVOA, in staat een zeer breed en compleet gespecialiseerd product op het gebied van de verkeersongevalsanalyse te leveren.

De combinatie van praktisch opgedane ervaring en het actueel volgen van de huidige stand van (internationale) vakkennis én (eigen) research biedt MVOA een gedegen basis voor hoogwaardige (technische) analyse van verkeersongevallen. Waarbij onafhankelijkheid, gedegenheid en integriteit de kenmerkende eigenschappen van MVOA zijn.

Hoewel MVOA in het zuiden van het land is gevestigd richt het werkgebied zich voornamelijk over geheel Nederland en zo nodig ook in het buitenland. Internationale lidmaatschappen en opgebouwde contacten met buitenlandse deskundigen geeft MVOA immers de beschikking over een eigen internationaal netwerk van relaties, waar een beroep op gedaan kan worden bij de behandeling van aanrijdingen die in het buitenland hebben plaatsgevonden.
 

Ondersteuning & samenwerkingsverband

Wettelijke bevoegdheid

 • Vergunning afgegeven door het Ministerie van Justitie POB 792 (de werkzaamheden van een verkeersongevallendeskundige vallen onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus van 1 april 1999 en is derhalve vergunningsplichtig).
 • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 12045973. 

Altijd up to date

Door het bijhouden van de relevante vakliteratuur en het jaarlijks meerdere malen bijwonen van in hoofdzaak in het buitenland gehouden seminars (theorie en praktische botsproeven) wordt de huidige stand van kennis nauwgezet gevolgd.

Het deelnemen aan Seminars en vooral het persoonlijk bijwonen c.q. zelf houden van botsproeven is een "must" voor de technisch verkeersongevallendeskundige. Deze theoretische en vooral ook praktische studies verschaffen de deskundige het voor de analyse absoluut noodzakelijke inzicht in hetgeen zich vóór, tijdens en ná de botsing kan afspelen. De studies beperken zich niet tot hetgeen gezegd kan worden over de botsing zelf, maar vooral ook over de fase vóór de botsing. Juist de fase vóór de botsing is immers bepalend voor de (wederzijdse) gedraging der betrokken partijen (wie was waar op welk moment).
 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op per email:

info@mvoa.nl
MVOA werkt niet rechtstreeks voor particulieren

P0B 792

Vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en als zodanig gerechtigd tot het verrichten van toedrachtsonderzoeken
 

MVOA is aangesloten bij: